Ťaháky

Ťaháky pre všetkých, ktorý potrebujú nájsť čo najrýchlejšie to najlepšie info.

zákon zotrvačnosti,sily,reakcie

Zákon zotrvačnosti
Každý bod zotrváva v pokoji alebo v priamočiarom rovnomernom pohybe, kým nieje vonkajšími silami donútené tento stav zmeniť

Pohybový stav telesa vzhľadom na zvolenú vzťažnú sústavu charakterizuje jeho hybnosť

Zákon sily
4 druhy silového pôsobenia-gravitačná
-elektromagnetická
-slabá
-silná
Sila je určená pomerom zmeny hybnosti hmot. Bodu a doby za ktorú táto zmena nastala

Zákon akcie a reakcie
Každá sila akcia vyvoláva rovnako veľkú silu reakciu, ktorá má rovnakú veľkosť, ale opačný smer
2 HB pôsobia na seba navzájom rovnako veĺkými silami, ktoré majú opačný smer.
Tieto sily súčastne vznikajú a zanikajú

 
Ťaháky pre všetkých, ktorý potrebujú nájsť čo najrýchlejšie to najlepšie info.