Ťaháky

Ťaháky pre všetkých, ktorý potrebujú nájsť čo najrýchlejšie to najlepšie info.

Jazykové štýly

Jazykový štýl – výber a usporiadanie jazykových prostriedkov s ohľadom na funkciu a situáciu prejavu. Funkčné jazykové štýly rozdeľujeme na:

Štýly súkromného styku          Verejného styku

- hovorový                                   - náučný (odborný)
                                                     - administratívny
                                                     - rečnícky
                                                     - publicistický
                                                     - umelecký


Náučný štýl

Využíva sa všade tam, kde sa treba presne, odborne vyjadriť. Sprostredkúva odborné informácie a vedecké poznatky, niekedy je blízky len úzkemu okruhu odborníkov. Vyjadrovanie musí byť presné – odborné termíny, ustálené názvy a cudzie slová.

Administratívny štýl

Má predovšetkým písomnú podobu. Hlavné znaky: vecnosť, stručnosť, presnosť, prehľadnosť, ustálená forma. Používame ho pri životopise, žiadosti, posudku.

Publicistický štýl

Používa sa v novinách, časopisoch, televízii a v rádiu (v oznamovacích prostriedkoch). Je to kombinácia štylistických prostriedkov – všetkých štýlov (prvky umeleckého, hovorového, administratívneho štýlu – záleží od druhu článku).

Rečnícky štýl

Je verejný štýl. Musí mať zaujímavý obsah a presnú štylizáciu, aby zaujal pozornosť poslucháčov. Používajú sa prostriedky umelecké, veľmi dôležité sú mimojazykové prostriedky (gestikulácia, mimika) a technika prednesu.

UMELECKÝ ŠTÝL

Používa slová expresívne, frazeologizmy, obrazné pomenovania. Cieľ – pôsobiť na city. Použitie – báseň, balada, román.

Hovorový štýl

- je to jediný štýl súkromného styku, realizuje sa zväčša ústne. Je charakteristický spontánnosťou a nepripravenosťou.

Využíva všetky slová slovnej zásoby – slangové, vulgárne, nárečové a podobne.

V oblasti tvorby viet sa spontánnosťou prejavuje pomocou intonačných štylistických prostriedkov – melódia, prestávka. Špecifickou črtou hovorového štýlu je možnosť používať mimo jazyčné prostriedky – gestikulácia, mimika.

Hovorový štýl sa využíva v rozprávacích slohových postupoch. Niekedy sa hovorový štýl môže dostať aj do literárnej tvorby – najmä v modernej literatúre.

 
Ťaháky pre všetkých, ktorý potrebujú nájsť čo najrýchlejšie to najlepšie info.