Ťaháky

Ťaháky pre všetkých, ktorý potrebujú nájsť čo najrýchlejšie to najlepšie info.

Základné Literárne pojmy

Novela

Epické dielo stredného rozsahu, málo postáv, jedna udalosť, nečakaný záver.

Poviedka

Krátke epické dielo, málo postáv, postavi sa nevyvíjajú, jeden príbeh.

Román

Epické dielo, rozsiahle dielo, veľa postáv, rozvýjajú sa postavy, Epizody- časti- je ich tam viac.

Klasicizmus

Literárny smer, v ktorom sa autori vracajú k antickým vzorom v kompozícii a forme literárneho diela, ale v národnom duchu.

Romantizmus

Literárny smer, v ktorom autori zobrazujú život krajši ako je v skutočnosti, dávajú nádej ne lepšiu budúcnosť, čerpajú z ľudovej slovesnosti, prevláda cit (hlavne láska v vlasti).

Realizmus

Literárny smer, v ktorom autori zachytávajú život pravdivo, tak ako to je v skutočnosti.

Symbolizmus

Realistický literárny smer v ktorom sa autori vyjadrujú o skutočnosti pomocou symbolou.

ANEKDOTA - je krátky vtipný príbeh, Napr.: Básnik zakončil svoj život smrťou.
AFORIZMUS - je stručný výrok,ktorý obsahuje všeobecne platnú myšlienku, Napr.: Máte hlavu? Špendlík ju má tiež (Jonatan Swift)
SONET - je lyrická 14-veršová báseň,ktorá je rozdelená na dve štvorveršové strofy a na dve trojveršové strofy. Niekedy bývajú trojveršové strofy spojené do jedného šesťveršia
BÁSNICKÁ OTÁZKA - je otázka,ktorá nepotrebuje odpoved´, nakoľko je zrejmá z textu. Je to umelecký prostriedok,ktorý je nazývaný aj rečnícka otázka
POÉZIA - je písaná formou básne, má rým a rytmus
PRÓZA - je písaná formou textu, nemá rým ani rytmus

RYTMUS - je striedanie prízvučných a neprízvučných slabík v básni
TAKT - rytmická jednotka reči
EPIKA - báseň,ktorá má dej
LYRIKA - báseň,ktorá nemá dej,vyjadruje city,nálady,túžby
SPOLOČENSKÁ LYRIKA - myšlienky a pocity autora sa týkajú celej spoločnosti
PRÍRODNÁ LYRIKA - vyjadruje city, nálady, vzťah k prírode
VOľNÝ VERŠ - nemá pevnú stavbu verša
VIAZANÝ VERŠ - má pevnú stavbu verša
PIESEŇ - báseň,ktorá sa spieva
POPULÁRNA PIESEŇ - podlieha módnemu vkusu
METAFORA - prenášanie vlastností z jednej veci na druhú na základe vonkajšej podobnosti
METONÝMIA - prenášanie vlastností z jednej veci na druhú na základe vnútornej súvislosti
EPITETON - básnický prívlastok
PRIROVNANIE - výrazový prostriedok porovnávajúci niečo na základe zhodných alebo odlišných vlastností
ZDROBNENINA - označuje jav menší ako základné slovo, vyjadruje citový vzťah k označovanému javu
PERSONIFIKÁCIA/ZOSOBNENIE - pridanie ľudskej vlastnosti nejakej veci (rastlinám, zvieratám, veciam)
DIALÓG - rozhovor dvoch alebo viacerých osôb
MONOLÓG - prehovor jednej osoby
DIALOGIZÁCIA - postup pretvorenia textu na dialóg
GRADÁCIA - stupňovanie deja

 
Ťaháky pre všetkých, ktorý potrebujú nájsť čo najrýchlejšie to najlepšie info.